Betalingsreglement

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren (op maandag vóór 10:00 uur) te worden geannuleerd. Dit kan telefonisch of aan de balie. Bij niet tijdig annuleren zijn wij genoodzaakt €20.- bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars, hierbij zijn prijsafspraken gemaakt. Indien wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, rekenen wij de tarieven zoals met uw zorgverzekeraar is afgesproken.
  • Voor alle zittingen waarover geen prijsafspraak gemaakt is (geen contract hebben) met uw zorgverzekeraar, of die niet (volledig) door uw zorgverzekeraar aan ons worden vergoed, of die buiten uw verzekering vallen, wordt aan u (een deel van ) de zitting in rekening gebracht volgens het tarief  ‘niet vergoede zorg’. Klik hier voor een overzicht.
  • Ontvangen facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • De patiënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling. Daar waar de zorgverzekeraar in gebreke blijft, worden de kosten aan de patiënt doorberekend volgens het tarief  ‘niet vergoede zorg’.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van €25.-, (exclusief omzetbelasting).